Swea folket sig förnöjer uti fina kungars lof, med förenad suck uphöjer böner för sitt kungahof: Gustaf tredje, herrans smorda, swenska folkets kung och far, Gud med starkhet Dig omgjorda! Ware Du ock wårt försvar

Visa som