Öppna data från Kungliga biblioteket

Här hittar du information från Kungliga bibliotekets datakällor. Detta är en betaversion och förteckningen kommer att uppdateras löpande. Materialet här är i första hand till för den som vill göra egna bearbetningar/tjänster. Vi försöker publicera material som rådata i öppna standarder, men det kan förekomma material där vi ännu inte hunnit konvertera till en öppen standard. För mer information kontakta Anders Blomgren (e-post). Letar du efter data från andra myndigheter besök öppnadata.se.

Namn Beskrivning Villkor Format Särskild kontaktperson
Auktoritetsdata
Auktoritetsdata från Libris. Information om ämnesord, personer och organisationer. Feeds för att möjliggöra syndikering till lokala kopior och följa förändringar.
CC0 MARC-21, RDF/XML, Turtle
Maria Kadesjö
Post- och inrikes tidningar
Digitaliserad version av Post- och inrikes tidningar från 1645-1705. Digitaliseringen genomfördes 1998 och utgick från mikrofilmsversionen. Filerna är ordnade i en katalog per år med bildfiler och tillhörande transkription.
CC0 TIFF, DOC
Bengt Neiss
Villon, Ballades et poèmes diverses
Digitaliserad version av handskriften Vu 22 av François Villon.
CC0 TIFF
Katinka Ahlbom
Nationalbibliografin
Katalogdata från Libris med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns metadata om författare, böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m. Finns även tillgänglig i olika API:er.
CC0 MARC-21, RDF/XML, Turtle
Maria Kadesjö
Aftonbladet 1831-1862
Digitaliserad version av tidiga Aftonbladet ordnade i kataloger efter utgivningsår. OCR-data finns i alto.xml-filerna.
CC0 JPEG2000, XML
Torsten Johansson
Descriptionis Ptolemaicæ avgmentvm siue Occidentis notitia breui commentario illustrata
Digitaliserad version av "Descriptionis Ptolemaicæ avgmentvm siue Occidentis notitia breui commentario illustrata."
CC0 TIFF
Greger Bergvall
Suecia antiqua et hodierna (tiff)
Erik Dahlberghs planschverk Suecia antiqua et hodierna, ”Det forna och nuvarande Sverige” visar det förnämsta 1600-talets Sverige hade av palats, städer och fornlämningar. Här kan du ladda ned högupplösta (tiff) digitaliseringar av teckningar, förlagor och gravyrer som relaterar till verket. Se utförlig information via https://suecia.kb.se
CC0 TIFF
Katinka Ahlbom
Nicodemus Tessin Resedagbok 1687-1688
Text på tyska, italienska och franska. Signum: KB HS Acc. 2001/88.
CC0 TIFF
Katinka Ahlbom
Fornsvenska handskrifter
Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.
CC0 TIFF
Katinka Ahlbom
Statens offentliga utredningar
Statens offentliga utredningar (SOU) 1922-1999 i digitaliserat format. För vissa av omslagen gäller ej licensvilkoren för CC0 utan dessa kan omfattas av upphovsrätt.
CC0 PDF
Anders Blomgren
Äldre kartor
Digitaliserade kartor från KB:s samlingar. Filerna inleds med libris-id.
CC0 TIFF
Greger Bergvall
Kistebrev
Dessa kistebrev ingår i Kungl. bibliotekets samling av Kistebrev, vilken innehåller cirka 900 kistebrev och cirka 200 i nytryck. Kistebrev är enkla handkolorerade ettbladstryck, främst träsnitt, som ofta klistrades in i kistlock, ursprungligen möjligen i skyddande, senare enbart i dekorativt syfte. Kistebreven trycktes under 1700-talet och fram till mitten av 1800-talet i Sverige bland annat i Lund, Växjö, Jönköping, Karlskrona, Karlshamn och Varberg. Motiven var till större delen bibliska och moraliska, men även historiska och folkloristiska motiv förekom, liksom porträtt av kungar och drottningar.
CC0 TIFF
Katinka Ahlbom
Avlatsbrev
Avlatsbreven här ingår i Kungl. Bibliotekets samling av ettbladstryck och fragment. Avlatsbrev är formulär som juridiskt reglerade och dokumenterade en viktig senmedeltida kyrklig transaktion med enorma teologiska och religiösa implikationer: den medeltida kyrkan delade mot en viss summa pengar med sig av sin samlade helighet. Köparen förvärvade i regel inte syndarnas förlåtelse, snarare befrielse från en del eller hela tiden i skärselden. Avlatsbrev respektive delaktighetsbrev är formulär med luckor i den tryckta texten där skrivaren skulle för hand fylla i uppgifter om köparens namn samt plats och datum för köpet. I samlingen ingår 42 avlatsbrev och 6 delaktighetsbrev. Avlats- och delaktighetsbreven är med ett undantag tryckta utomlands, men flera av dem har varit avsedda för försäljning i Sverige eller till förmån för svenska kloster och kyrkor.
CC0 TIFF
Wolfgang Undorf
Svenskt tryck före 1700
Svenskt tryck före 1700 var ett pilotprojekt som hade flera syften. Det övergripande syftet var att söka lämpliga metoder för beskrivning och digitalisering av äldre material ur Kungl. bibliotekets samlingar. Materialet tillgängliggjordes via Kungl. bibliotekets webb 2002. Detta dataset innehåller bildfilerna till respektive verk.
CC0 TIFF
Bengt Neiss
Holländska dagstidningar 1610-1809
I Kungliga bibliotekets utländska samling finns drygt 1200 nummer av 11 holländska dagstidningar från perioden 1610-1809. Merparten (cirka 1100) av dessa är från 1600-talet och drygt 800 från tiden före 1650. De flesta saknas på holländska bibliotek och de digitaliserades för det holländska nationalbibliotekets räkning 2010. De är tillgängliga i den holländska söktjänsten Delpher <http://www.delpher.nl/nl/kranten/>. Enligt Folke Dahl, den främste kännaren av dessa tidningar, har de förmodligen bifogats de nyhetsbrev som svenska representanter i Holland hade i uppgift att skicka till kungens kansli. De har sedan hamnat på Riksarkivet och senare överförts till Kungliga biblioteket (se Lychnos 1938, s. 58-59). Följande titlar finns med: Amsterdamse courant, Courante uyt Italien, Duytslandt &c., Europische donderdaeghs/saterdaeghs courant, Gazette de Rotterdam, La gazette d'Amsterdam, Oprechte Haerlemsche courant, Ordinaris dingsdaeghse courante, Ordinarisse middel-weeckse courante, Tijdinghe uyt verscheyde quartieren, Utrechtse courant, VVeeckelycke courante van Europa
CC0 TIFF
Pär Nilsson
Fonografinspelningar
Digitaliserade fonografinspelningar ur Kungl. bibliotekets samlingar. Musik och tal från sekelskiftet 1800/1900
CC0 MP3
Ingela Utterström
Biblioteksstatistik
Statistik för folkbibliotek, forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek från år 2010 och framåt. Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik som KB gör på uppdrag av regeringen.
CC0 JSON-LD, XLSX
Maria Kadesjö
Codex Aureus
Digitaliserad version av Codex Aureus (A 135)
CC0 TIFF
Katinka Ahlbom
Suecia antiqua et hodierna (pdf)
Erik Dahlberghs planschverk Suecia antiqua et hodierna, ”Det forna och nuvarande Sverige” visar det förnämsta 1600-talets Sverige hade av palats, städer och fornlämningar. Här kan du ladda ned högupplösta digitaliseringar av teckningar, förlagor och gravyrer som relaterar till verket. Se utförlig information via https://suecia.kb.se
CC0 PDF
Katinka Ahlbom
Codex Gigas
Digitaliserad version av Codex Gigas (A 148). CCBY Per B. Adolphson
CC BY TIFF
Katinka Ahlbom
Lånedata
Data om lånebeställningar ur KB:s system Regina åren 1999-2015. Data för åren 1999-2000 är inkompletta. Fjärrlån ingår inte. Varje lån redovisas med information om lokalt id-nummer, librisnummer, tidpunkt och vissa grunddata om objektet.
CC0 CSV
Anders Blomgren
Handskriftssamlingens nominalkatalog
Digitaliserad kortkatalog av Kungliga bibliotekets handskriftssamling. Katalogen är ordnad efter personnamn och ämnesord.
CC0 JPEG
Katinka Ahlbom
Aftonbladet 1863-1900
Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900
CC0 JPEG2000, XML
Jonas Ahlberg
Dagens Nyheter 1864-1900
Digitaliserad version av Dagens Nyheter
CC0 JPEG2000, XML
Jonas Ahlberg
Svenska Dagbladet 1884-1900
Digitaliserad version av Svenska Dagbladet
CC0 JPEG2000, XML
Jonas Ahlberg
Etnografiska inspelningar
Etnografiska inspelningar av Gerhard Lindblom i Brittiska Ostafrika (idag Kenya) 1911
CC0 MP3
Ingela Utterström
Censurkort
Filmgranskningskort (censurkort) inklusive diarium från Statens biografbyrå för perioden 1911-1921.
CC0 JPEG
Christopher Natzén
Riksdagstryck
Historiska riksdagsdokument i textformat. Det är tre typer av dokument. Riksdagsakter från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten från åren 1521-1617 och 1719-1734, dokument från ståndsriksdagen, d.v.s från riksdagen som bestod av de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder (det här materialet finns för perioden 1627-1866. Bihangen till protokollen finns från 1809) samt handlingar från tvåkammarriksdagen 1867-1970. Ett antal protokoll är ännu inte utgivna, och finns enbart som handskrifter. På riksdagsbibliotekets webbplats finns information om vilka protokoll som hittills har givits ut <https://www.riksdagen.se/sv/riksdagsbiblioteket/litteratur-och-tjanster/sammanstallning-litteratur-och-tjanster/riksdagstryck> Mer information, samt dokumenten som PDF och text i XML-format finns på <https://riksdagstryck.kb.se>
CC0 ZIP
Anders Blomgren
Danorum regū heroūq; historię stilo elegāti a Saxone Grammatico natione Sialandico necnō Roskildensis ecclesię pręposito. Abhinc supra trecentos annos cōscriptę et nūc primū literaria serie illustratę tersissimeq; impressę.
Digitaliserad version av förstautgåvan av Saxo Grammaticus verk Gesta danorum (”Danernas bedrifter”) tryckt i Paris 1514. Detta exemplar innehåller omfattande marginalanteckningar på latin av bröderna Olaus och Johannes Magnus, samt Olaus Magnus handskrivna ögonvittnesskildring av Stockholms blodbad 1520. Signum: KB HS D 461b.
CC0 TIFF
Katinka Ahlbom
Norrköpings Weko-tidningar
Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Weko-Tidningar 1758-1786. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/>, Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm>, Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>
CC0 JPEG2000, XML
Jonas Ahlberg
Norrköpings tidningar
Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>
CC0 JPEG2000, XML
Jonas Ahlberg
Utgifter för vetenskaplig publicering på svenska lärosäten
Kostnadsdata för vad svenska lärosäten betalar för vetenskaplig publicering. Här ingår kostnader för prenumerationer, publicering och transformativa avtal (avtal som avser att sammanföra kostnader för att både läsa och publicera). Kostnaderna anges i svenska kronor (SEK), och är uppdelade på lärosäte och på förlag. Data är insamlade via Bibsamkonsortiet och enskilda lärosäten. Observera att data inte är fullständigt, KB har sedan 2018 ett regeringsuppdrag att samla in dessa kostnader och avser att successivt förbättra täckningsgraden i framtida arbete.
CC0 TSV
Camilla Lindelöw
Svenska språkmodeller
Språkmodeller för svenska, bl.a SpaCY och transformer-modeller såsom BERT.
CC0 TAR-paket, ZIP, TensorFlow, PyTorch
Martin Malmsten
Statens offentliga utredningar (maskinläsbart)
Detta dataset består av Statens Offentliga Utredningar i .csv format som gör det lättare att bearbeta materialet i programspråk som Python och R. SOU:erna fram till 1999 kommer från KB:s samlingar, medan SOU:erna 2000-2020 kommer från Riksdagens Öppna Data (OBS: data från 2020 är ofullständiga, eftersom inte alla utgåvor var tillgängliga vid publikationstiden). Datasetet innehåller ett arkiv där en dokument består av en hel utgåva (sou_dataset.zip) och ett arkiv där en dokument består av endast en sida (sou_dataset_pages.zip). För varje dokument anges alltid år, utgåva och fullständig text. Filen departments.csv innehåller information om departementet för varje SOU. Den här informationen är maskinellt framtagen ur data och det är ingen officiell förteckning, så det går inte att utesluta felaktigheter.
CC0 CSV, ZIP
Elena Fano