Öppna data från Kungl. Biblioteket (beta)

Här hittar du information från Kungl. Bibliotekets datakällor. Detta är en betaversion och förteckningen kommer att uppdateras löpande. Materialet här är i första hand till för den som vill göra egna bearbetningar/tjänster. Vi försöker publicera material som rådata i öppna standarder, men det kan förekomma material där vi ännu inte hunnit konvertera till en öppen standard. För mer information kontakta Peter Krantz (e-post). Letar du efter data från andra myndigheter besök öppnadata.se.

Namn Beskrivning Villkor Format Särskild kontaktperson
Auktoritetsdata Auktoritetsdata från Libris. Information om ämnesord, personer och organisationer. Feeds för att möjliggöra syndikering till lokala kopior och följa förändringar. CC0 MARC-21, RDF/XML, Turtle Maria Kadesjö
Post- och inrikes tidningar Digitaliserad version av Post- och inrikes tidningar från 1645-1705. Digitaliseringen genomfördes 1998 och utgick från mikrofilmsversionen. Filerna är ordnade i en katalog per år med bildfiler och tillhörande transkription. CC0 TIFF, DOC Bengt Neiss
Villon, Ballades et poèmes diverses Digitaliserad version av handskriften Vu 22 av François Villon. CC0 TIFF Katinka Ahlbom
Nationalbibliografin Katalogdata från Libris med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns metadata om författare, böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m. Finns även tillgänglig i olika API:er. CC0 MARC-21, RDF/XML, Turtle Maria Kadesjö
Aftonbladet 1831-1862 Digitaliserad version av tidiga Aftonbladet ordnade i kataloger efter utgivningsår. OCR-data finns i alto.xml-filerna. CC0 JPEG2000, XML Torsten Johansson
Descriptionis Ptolemaicæ avgmentvm siue Occidentis notitia breui commentario illustrata Digitaliserad version av "Descriptionis Ptolemaicæ avgmentvm siue Occidentis notitia breui commentario illustrata." CC0 TIFF Greger Bergvall
Suecia antiqua et hodierna (tiff) Erik Dahlberghs planschverk Suecia antiqua et hodierna, ”Det forna och nuvarande Sverige” visar det förnämsta 1600-talets Sverige hade av palats, städer och fornlämningar. Här kan du ladda ned högupplösta (tiff) digitaliseringar av teckningar, förlagor och gravyrer som relaterar till verket. Se utförlig information via https://suecia.kb.se CC0 TIFF Katinka Ahlbom
Nicodemus Tessin Resedagbok 1687-1688 Text på tyska, italienska och franska. Signum: KB HS Acc. 2001/88. CC0 TIFF Katinka Ahlbom
Fornsvenska handskrifter Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum. CC0 TIFF Katinka Ahlbom
Statens Offentliga Utredningar Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922-1999 i digitaliserat format. CC0 PDF Anders Blomgren
Äldre kartor Digitaliserade kartor från KB:s samlingar. Filerna inleds med libris-id. CC0 TIFF Greger Bergvall
Kistebrev Dessa kistebrev ingår i Kungl. bibliotekets samling av Kistebrev, vilken innehåller cirka 900 kistebrev och cirka 200 i nytryck. Kistebrev är enkla handkolorerade ettbladstryck, främst träsnitt, som ofta klistrades in i kistlock, ursprungligen möjligen i skyddande, senare enbart i dekorativt syfte. Kistebreven trycktes under 1700-talet och fram till mitten av 1800-talet i Sverige bland annat i Lund, Växjö, Jönköping, Karlskrona, Karlshamn och Varberg. Motiven var till större delen bibliska och moraliska, men även historiska och folkloristiska motiv förekom, liksom porträtt av kungar och drottningar. CC0 TIFF Katinka Ahlbom
Avlatsbrev Avlatsbreven här ingår i Kungl. Bibliotekets samling av ettbladstryck och fragment. Avlatsbrev är formulär som juridiskt reglerade och dokumenterade en viktig senmedeltida kyrklig transaktion med enorma teologiska och religiösa implikationer: den medeltida kyrkan delade mot en viss summa pengar med sig av sin samlade helighet. Köparen förvärvade i regel inte syndarnas förlåtelse, snarare befrielse från en del eller hela tiden i skärselden. Avlatsbrev respektive delaktighetsbrev är formulär med luckor i den tryckta texten där skrivaren skulle för hand fylla i uppgifter om köparens namn samt plats och datum för köpet. I samlingen ingår 42 avlatsbrev och 6 delaktighetsbrev. Avlats- och delaktighetsbreven är med ett undantag tryckta utomlands, men flera av dem har varit avsedda för försäljning i Sverige eller till förmån för svenska kloster och kyrkor. CC0 TIFF Wolfgang Undorf
Svenskt tryck före 1700 Svenskt tryck före 1700 var ett pilotprojekt som hade flera syften. Det övergripande syftet var att söka lämpliga metoder för beskrivning och digitalisering av äldre material ur Kungl. bibliotekets samlingar. Materialet tillgängliggjordes via Kungl. bibliotekets webb 2002. Detta dataset innehåller bildfilerna till respektive verk. CC0 TIFF Bengt Neiss
Holländska dagstidningar 1610-1809 I Kungliga bibliotekets utländska samling finns drygt 1200 nummer av 11 holländska dagstidningar från perioden 1610-1809. Merparten (cirka 1100) av dessa är från 1600-talet och drygt 800 från tiden före 1650. De flesta saknas på holländska bibliotek och de digitaliserades för det holländska nationalbibliotekets räkning 2010. De är tillgängliga i den holländska söktjänsten Delpher <http://www.delpher.nl/nl/kranten/>. Enligt Folke Dahl, den främste kännaren av dessa tidningar, har de förmodligen bifogats de nyhetsbrev som svenska representanter i Holland hade i uppgift att skicka till kungens kansli. De har sedan hamnat på Riksarkivet och senare överförts till Kungliga biblioteket (se Lychnos 1938, s. 58-59). Följande titlar finns med: Amsterdamse courant, Courante uyt Italien, Duytslandt &c., Europische donderdaeghs/saterdaeghs courant, Gazette de Rotterdam, La gazette d'Amsterdam, Oprechte Haerlemsche courant, Ordinaris dingsdaeghse courante, Ordinarisse middel-weeckse courante, Tijdinghe uyt verscheyde quartieren, Utrechtse courant, VVeeckelycke courante van Europa CC0 TIFF Pär Nilsson
Fonografinspelningar Digitaliserade fonografinspelningar ur Kungl. bibliotekets samlingar. Musik och tal från sekelskiftet 1800/1900 CC0 MP3 Ingela Utterström
Biblioteksstatistik Statistik för folkbibliotek, forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek från år 2010 och framåt. Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik som KB gör på uppdrag av regeringen. CC0 JSON-LD, XLSX Peter Krantz
Codex Aureus Digitaliserad version av Codex Aureus (A 135) CC0 TIFF Katinka Ahlbom
Suecia antiqua et hodierna (pdf) Erik Dahlberghs planschverk Suecia antiqua et hodierna, ”Det forna och nuvarande Sverige” visar det förnämsta 1600-talets Sverige hade av palats, städer och fornlämningar. Här kan du ladda ned högupplösta digitaliseringar av teckningar, förlagor och gravyrer som relaterar till verket. Se utförlig information via https://suecia.kb.se CC0 PDF Katinka Ahlbom
Codex Gigas Digitaliserad version av Codex Gigas (A 148). CCBY Per B. Adolphson CC BY TIFF Katinka Ahlbom
Lånedata Data om lånebeställningar ur KB:s system Regina åren 1999-2015. Data för åren 1999-2000 är inkompletta. Fjärrlån ingår inte. Varje lån redovisas med information om lokalt id-nummer, librisnummer, tidpunkt och vissa grunddata om objektet. Uppdateras årligen. CC0 CSV Anders Blomgren
Handskriftssamlingens nominalkatalog Digitaliserad kortkatalog av Kungliga bibliotekets handskriftssamling. Katalogen är ordnad efter personnamn och ämnesord. CC0 JPEG Katinka Ahlbom
Aftonbladet 1863-1900 Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900 CC0 JPEG2000, XML Jonas Ahlberg
Dagens Nyheter 1864-1900 Digitaliserad version av Dagens Nyheter CC0 JPEG2000, XML Jonas Ahlberg
Svenska Dagbladet 1884-1900 Digitaliserad version av Svenska Dagbladet CC0 JPEG2000, XML Jonas Ahlberg
Etnografiska inspelningar Etnografiska inspelningar av Gerhard Lindblom i Brittiska Ostafrika (idag Kenya) 1911 CC0 MP3 Ingela Utterström